Сайт содержит аудио уроки с подробным описанием для быстрой постановки британского произношения и минимизации русского акцента.

Далее даны задания для работы с транскрипцией и списки полезных слов с транскрипцией.

НАЗВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПО-АНГЛИЙСКИ

Afghanistan Афганец Afghan [ˈæfgæn]
Albania Албанец Albanian [ælˈbeɪnɪən]
Algeria Алжирец Algerian [ælˈdʒɪərɪə]
Andorra Андорранец Andorran [ænˈdɔːrən]
Angola Анголец Angolan [æŋˈgəʊlən]
Argentina Аргентинец Argentinian [ˌɑːdʒənˈtɪnɪən]
Armenia Армянин Armenian [ɑːˈmiːnɪən]
Australia Австралиец Australian [ɒsˈtreɪlɪən]
Austria Австриец Austrian [ˈɒstrɪən]
Azerbaijan Азербайджанец Azerbaijani [ˌæzəbaɪˈdʒɑːnɪ]
Bahamas Багамец Bahamian [bəˈhɑːmɪən]
Bahrain Бахрейнец Bahraini [bɑːˈreɪnɪ]
Bangladesh Бангладешец Bangladeshi [ˌbæŋglə'deʃɪ]
Barbados Барбадосец Barbadian [bɑːˈbeɪdɪən]
Belarus Белорус Belorussian [ˌbeləʊˈrʌʃən]
Belgium Бельгиец Belgian [ˈbeldʒən]
Belize Белизец Belizean [bɪˈlɪzɪən]
Benin Бенинец Beninese, Beninois [ˌbenɪˈniːz]
Bhutan Бутанец Bhutanese [buːˈtɑːniːz]
Bolivia Боливиец Bolivian [bəˈlɪvɪən]
Bosnia and Herzegovina Босниец Bosnian or Herzegovinian [bɒzˈnɪən]
Botswana Ботсванец Botswanan  
Brazil Бразилец Brazilian [brəˈzɪlɪən]
Brunei Брунеец Bruneian  
Bulgaria Болгарин Bulgarian [bʌlˈgɛərɪən]
Burkina Faso   Burkinabé  
Burundi Бурундиец Burundian [bʊˈrʊndɪən]
Cabo Verde   Cabo Verdean  
Cambodia Камбоджиец Cambodian [kæmˈbəʊdɪən]
Cameroon Камерунец Cameroonian [kæməˈruːnɪən]
Canada Канадец Canadian [kəˈneɪdɪən]
Central African Republic Central African [ˈsentrəl ˈæfrɪkən]
Chad   Chadian [ˈʧædɪən]
Chile Чилиец Chilean [ˈtʃɪlɪən]
China Китаец Chinese [ˌtʃaɪˈniːz]
Colombia Колумбиец Colombian [kəˈlɔmbɪən]
D. R. of the Congo Конголезец Congolese [kɒŋgəˈliːz]
Republic of Congo Конголезец Congolese [kɒŋgəˈliːz]
Costa Rica Костариканец Costa Rican                             
Côte d'ivoire   Ivorian [aɪˈvɔːrɪən]
Croatia Хорват Croat [Croat]
Cuba Кубинец Cuban [ˈkjuːbən]
Cyprus Киприот Cypriot [ˈsɪprɪət]
Czech Republic Чех Czech [tʃek]
Denmark Датчанин Danish [ˈdeɪnɪʃ]
Djibouti   Djiboutian  
Dominica Доминикец Dominican [dəˈmɪnɪkən]
Dominican Republic Доминиканец Dominican [dəˈmɪnɪkən]
Ecuador Эквадорец Ecuadoran [ˌekwəˈdɔːən|
Egypt Египтянин Egyptian [ɪˈdʒɪpʃən]
El Salvador   Salvadoran [ˈsælvədɔːrən]
Equatorial Guinea   Equatoguinean  
Eritrea Эритреец Eritrean [erɪˈtreɪən]
Estonia Эстонец Estonian [ɛsˈtəunɪən]
Ethiopia Эфиоп Ethiopian [iːθɪˈəʊpjən]
Fiji Фиджиец Fijian [fiːˈʤɪən]
Finland Финн Finnish [ˈfɪnɪʃ]
France Француз French [frɛntʃ]
Gabon Габонец Gabonese [gæbəˈniːz]
Gambia Гамбиец Gambian [ˈgæmbɪən]
Georgia Грузин Georgian [ˈdʒɔːdʒɪən]
Germany Немец, Германец German [ˈdʒ3ːmən]
Ghana Ганец Ghanaian [gɑːˈneɪən]
Greece Грек Greek [griːk]
Grenada Гренадец Grenadian [grɪˈneɪdɪən]
Guatemala Гватемалец Guatemalan [gwætɪˈmɑːlən]
Guinea Гвинеец Guinean [ˈgɪnɪən]
Guinea-Bissau   Bissau-Guinean [bɪˈsɔːgɪnɪən]                       
Guyana Гайанец Guyanese [gaɪəˈniːz]
Haiti Гаитянин Haitian [ˈheɪʃjən]
Honduras Гондурасец Honduran [hɒnˈdjʊərən]
Hungary Венгр Hungarian [hʌŋˈgɛərɪən]
Iceland Исландец Icelandic [aɪsˈlændɪk]
India Индиец Indian [ˈɪndɪən]
Indonesia Индонезиец Indonesian [ˌɪndəʊˈniːzɪən]
Iran Иранец Iranian [ɪˈreɪnɪən]
Iraq Иракец Iraqi [ɪˈrɑːkɪ]
Ireland Ирландец Irish [ˈaɪərɪʃ]
Israel Израильтянин Israeli [ɪzˈreɪlɪ]
Italy Итальянец Italian [ɪˈtælɪən]
Jamaica Ямаец Jamaican [ʤəˈmeɪkən]
Japan Японец Japanese [ˌdʒæpəˈniːz]
Jordan Иорданец Jordanian [ʤɔːˈdeɪnɪən]
Kazakhstan Казах Kazakh [ˈkæzæk]
Kenya Кениец Kenyan [ˈkenjən]
Kosovo Косовар Kosovar, Kosovan  
Kuwait   Kuwaiti [kʊˈweɪtɪ]
Kyrgyz Republic Киргиз Kyrgyz, Kirgiz, Kirghiz [ˈkɜːgɪz]
Laos Лаосец Lao, Laotian [ˈlæəʊ] [ˈlɑːɒʃn]
Latvia Латыш Latvian [‘lætvɪən]
Lebanon Ливанец Lebanese [ˌlebəˈniːz]
Lesotho   Basotho  
Liberia Либериец Liberian [laɪˈbɪərɪən]
Libya Ливиец Libyan [ˈlɪbɪən]
Liechtenstein Лихтенштейн Liechtenstein  
Lithuania Литовец Lithuanian [ˌlɪθjʊˈeɪnɪən]
Luxembourg Люксембуржец Luxembourgish [ˈlʌksəmbɜːgɪʃ]
Macedonia Македонец Macedonian [mæsɪˈdəʊnɪən]
Madagascar Мадагаскарец Malagasy [mæləˈgæsɪ]
Malawi Малавиец Malawian [məˈlɑːwɪən]
Malaysia Малазиец Malaysian [məˈleɪzɪən]
Maldives   Maldivian [ˈmældɪvɪən]
Mali Малиец Malian, Malinese [ˈmɑːlɪən]
Malta Мальтиец Maltese [mɔːlˈtiːz]
Marshall Islands   Marshallese  
Mauritania Мавританец Mauritanian [mɒrɪˈteɪnɪən]
Mauritius Маврикиец Mauritian [məˈrɪʃən]
Mexico Мексиканец Mexican [ˈmeksɪkən]
Micronesia Микронезиец Micronesian [maɪkrəˈniːzɪən]
Moldova Молдованин Moldovan [mɒlˈdəʊvən]
Monaco Монегаск Monégasque [mɔnəˈgæsk]
Mongolia Монгол Mongolian [mɒŋˈgəʊlɪən]
Montenegro Черногорец Montenegrin [mɔntəˈniːgrɪn]
Morocco Марокканец Moroccan [məˈrɒkən]
Mozambique   Mozambican [məʊzæmˈbiːkən]
Myanmar Бирманец Burmese [bɜːˈmiːz]
Namibia Намибиец Namibian [nəˈmɪbɪən]
  Науруанец Nauruan  
Nepal Непалец Nepalese [ˌnepɔːˈliːz]
Netherlands Нидерланды Dutch [dʌtʃ]
New Zealand Новозеландец New Zealand [njuːˈziːlənd]
Nicaragua   Nicaraguan [nɪkəˈrægjʊən]
Niger   Nigerien                             
Nigeria Нигериец Nigerian [naɪˈʤɪərɪən]
North Korea Северокореец North Korean [nɔːθ kəˈrɪən]
Norway Норвежец Norwegian [nɔːˈwiːdʒən]
Oman   Omani [əʊˈmɑːnɪ]
Pakistan Пакистанец Pakistani [ˌpɑːkɪsˈtɑːnɪ]
Palau   Palauan  
Panama Панамец Panamanian [pænəˈmeɪnjən]
Papua New Guinea Гвинеец, Папуас Papuan [ˈpæpjʊən]
                            
Paraguay Парагваец Paraguayan [ˌpærəˈgwaɪən]
Peru Перуанец Peruvian [pəˈruːvɪən]
Philippines Филиппинец Philippine [ˈfɪlɪpiːn]
Poland Поляк Polish [ˈpəʊlɪʃ]
Portugal Португалец Portuguese [ˌpɔːtjʊˈgiːz]
Puerto Rico Пуэрториканец Puerto Rican  
Qatar Катарец Qatari [kʌˈtɑːrɪ]
Romania Румын Romanian [rəʊˈmeɪnɪən]
Russia Россия Russian [ˈrʌʃən]
Rwanda Руандец Rwandan [rʊˈændən]
Samoa   Samoan [səˈməʊən]
San Marino                              Sanmarinese  
Sao Tome and Principe   São Toméan  
Saudi Arabia Аравиец Saudi Arabian [saudɪəˈreɪbɪən]
Senegal Сенегалец Senegalese [senɪgəˈliːz]
Serbia Серб Serb or Serbian [sɜːb][ˈsɜːbjən]
Seychelles Сейшелец Seychellois  
Sierra Leone Леонец Sierra Leonean  
Singapore Сингапурец Singaporean [sɪŋəˈpɔːrɪən]
Slovakia Словак Slovak [ˈsləʊvæk]
Slovenia Словенец Slovene / Slovenian [ˈsləʊviːn][sləʊˈviːnjən]
South Korea Южная Корея South Korean [sauθkəˈrɪən]
Solomon Islands   Solomon Island  
Somalia Сомалиец Somali [səˈmɑːlɪ]
South Africa Южноафриканец South African [saʊθ ˈæfrɪkən]
South Sudan Южносуданец South Sudanese [saʊθsuːdəˈniːz]                        
Spain Испанец Spanish [ˈspænɪʃ]
Sri Lanka   Sri Lankan  
St. Kitts and Nevis   Kittitian or Nevisian  
St. Lucia   Saint Lucian  
St. Vincent and the Grenadines Saint Vincentian, Vincentian
Sudan Суданец Sudanese [suːdəˈniːz]
Suriname Суринамец Surinamese [sjʊˈraɪnəməs]
Swaziland Свазилендец Swazi [ˈswɑːzɪ]
Sweden Швед Swedish [ˈswiːdɪ]
Switzerland Швейцарец Swiss [swɪs]
Syria Сириец Syrian [ˈsɪrɪən]
Taiwan Тайванец Taiwanese [ˌtaɪwəˈniːz]
Tajikistan Таджикистан Tajik [ˈtɑːdʒɪk]
Tanzania Танзаниец Tanzanian [tænzəˈnɪən]
Thailand Таиланд Thai [taɪ]
Timor-Leste   Timorese [tiːməˈrɪz]
Togo   Togolese [təʊgəˈliːz]
Tonga   Tongan [ˈtɒŋən]
Trinidad and Tobago   Trinidadian or Tobagonian
Tunisia Тунисец Tunisian [tjuːˈnɪzɪən]
Turkey Турок Turkish [ˈt3ːkɪʃ]
Turkmenistan Туркменистан Turkmen [ˈtəːkmɛn]
Tuvalu   Tuvaluan  
Uganda Угандец Ugandan [juːˈɡændən]
Ukraine Украинец Ukrainian [juːˈkreɪnɪən]
United Arab Emirates Араб Emirati, Emirian, Emiri  
United Kingdom Британец British, UK [ˈbrɪtɪʃ][juːˈkeɪ]
United States of America Американец United States, U.S., American [əˈmerɪkən]
Uruguay Уругваец Uruguayan [ˌjʊərəˈgwaɪən]
Uzbekistan Узбек Uzbek [ˈʌzbɛk]
Vanuatu   Vanuatuan  
Vatican City Ватикан Vatican  
Venezuela Венесуэлец Venezuelan [ˌveneˈzweɪlən]
Vietnam Вьетнам Vietnamese [ˌvjetnəˈmiːz]
Yemen Йеменец Yemeni [ˈjemənɪ]
Zambia Замбиец Zambian [ˈzæmbɪən]
Zimbabwe   Zimbabwean

[zɪmˈbɑːbwɪən]

ТЕМЫ 

НА ГЛАВНУЮ