Сайт содержит аудио уроки с подробным описанием для быстрой постановки британского произношения и минимизации русского акцента.

Далее даны задания для работы с транскрипцией и списки полезных слов с транскрипцией.

Сайт содержит аудио уроки с подробным описанием для быстрой постановки британского произношения и минимизации русского акцента.

Далее даны задания для работы с транскрипцией и списки полезных слов с транскрипцией.

ВСЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО-АНГЛИЙСКИ С ТРАНСКРИПЦИЕЙ

1 H Hydrogen [ˈhaɪdrɪʤən]
2 He Helium [ˈhiːljəm]
3 Li Lithium [ˈlɪθɪəm]
4 Be Beryllium [beˈrɪljəm]
5 B Boron [ˈbɔːrɔn]
6 C Carbon [ˈkɑːbən]
7 N Nitrogen [ˈnaɪtrəʤən]
8 O Oxygen [ˈɒksɪdʒ(ə)n]
9 F Fluorine [ˈflʊəriːn]
10 Ne Neon [ˈniːən]
11 Na Natrium [ˈneɪtrɪəm]
12 Mg Magnesium [mægˈniːzjəm]
13 Al Aluminium [æljʊˈmɪnjəm]
14 Si Silicon [ˈsɪlɪkən]
15 P Phosphorus [ˈfɔsfərəs]
16 Sulfur [ˈsʌlfər]
17 Cl Chlorine [ˈklɔːriːn]
18 Ar Argon [ˈɑːgɔn]
19 K Potassium [pəˈtæsjəm]
20 Ca Calcium [ˈkælsɪəm]
21 Sc Scandium [ˈskændɪəm]
22 Ti Titanium [taɪˈteɪnjəm]
23 V Vanadium [vəˈneɪdjəm]
24 Cr Chrome [krəʊm]
25 Mn Manganese [mæŋgəˈniːz]
26 Fe Iron [ˈaɪən]
27 Co Cobalt [kəʊˈbɔːlt]
28 Ni Nickel [nɪkl]
29 Cu Copper [ˈkɔpə]
30 Zn Zinc [zɪŋk]
31 Ga Gallium [ˈgælɪəm]
32 Ge Germanium [ʤɜːˈmeɪnɪəm]
33 As Arsenic [ˈɑːsnɪk]
34 Se Selenium [sɪˈliːnjəm]
35 Br Bromine [ˈbrəʊmiːn]
36 Kr Krypton [ˈkrɪptɔn]
37 Rb Rubidium [ruːˈbɪdɪəm]
38 Sr Strontium [ˈstrɔnʃjəm]
39 Y Yttrium [ˈɪtrɪəm]
40 Zr Zirconium [zɜːˈkəʊnjəm]
41 Nb Niobium [naɪˈəʊbɪəm]
42 Mo Molybdenum [mɔˈlɪbdɪnəm]
43 Tc Technetium [tekˈnɪʃəm]
44 Ru Ruthenium [ruːˈθiːnjəm]
45 Rh Rhodium [ˈrəʊdjəm]
46 Pd Palladium [pəˈleɪdjəm]
47 Ag Silver [ˈsɪlvə]
48 Cd Cadmium [ˈkædmɪəm]
49 In Indium [ˈɪndɪəm]
50 Sn Tin [tɪn]
51 Sb Antimony [ˈæntɪmənɪ]
52 Te Tellurium [teˈljʊərɪəm]
53 Iodine [ˈaɪəʊdiːn]
54 Xe Xenon [ˈzenɔn]
55 Cs Caesium [ˈsiːzjəm]
56 Ba Barium [ˈbɛərɪəm]
57 La Lanthanum [ˈlænθənəm]
58 Ce Cerium [ˈsɪərɪəm]
59 Pr Praseodymium [preɪziːəʊˈdɪmɪəm]
60 Nd Neodymium [nɪəˈdɪmɪəm]
61 Pm Promethium [prəˈmiːθɪəm]
62 Sm Samarium [səˈmeɪrɪəm]
63 Eu Europium [juːˈrəʊpɪəm]
64 Gd Gadolinium [gædɔˈlɪnɪəm]
65 Tb Terbium [ˈtɜːbɪəm]
66 Dy Dysprosium [dɪsˈprəʊʃɪəm]
67 Ho Holmium [ˈhəʊmɪəm]
68 Er Erbium [ˈɜːbɪəm]
69 Tm Thulium [ˈθjuːlɪəm]
70 Yb Ytterbium [ɪˈtɜːbjəm]
71 Lu Lutetium [ˈluːtəʃəm]
72 Hf Hafnium [ˈhæfnɪəm]
73 Ta Tantalum [ˈtæntələm]
74 W Tungsten [ˈtʌŋstən]
75 Re Rhenium [ˈriːnɪəm]
76 Os Osmium [ˈɔzmɪəm]
77 Ir Iridium [ɪˈrɪdɪəm]
78 Pt Platinum [ˈplætɪnəm]
79 Au Gold [gəʊld]
80 Hg Mercury [ˈmɜːkjʊrɪ]
81 Tl Thallium [ˈθælɪəm]
82 Pb Lead [led]
83 Bi Bismuth [ˈbɪzməθ]
84 Po Polonium [pəˈləʊnɪəm]
85 At Astatine [əˈsteɪʃn]
86 Rn Radon [ˈreɪdɔn]
87 Fr Francium [ˈfransɪəm]
88 Ra Radium [ˈreɪdjəm]
89 Ac Actinium [ækˈtɪnɪəm]
90 Th Thorium [ˈθɔːrɪəm]
91 Pa Protactinium [prəʊtækˈtɪnɪəm]
92 U Uranium [jʊˈreɪnjəm]
93 Np Neptunium [nepˈtjuːnjəm]
94 Pu Plutonium [pluːˈtəʊnjəm]
95 Am Americium [əˈmerɪkɪəm]
96 Cm Curium [ˈkjʊərɪəm]
97 Bk Berkley [bəˈkiːlɪəm]
98 Cf California [kælɪˈfɔːnjəm]
99 Es Einsteinium [ɪnˈsteɪnɪəm]
100 Fm Fermium [ˈfemɪəm]
101 Md Mendelevium [mɛndəˈliːvɪəm]                    
102 No Nobelium [nəʊˈbelɪəm]
103 Lr Lawrencium [lɒˈrɛnsɪəm]
104 Rf Rutherfordium [rʌðəˈfɔːdɪəm]
105 Db Dubnium [ˈduːbniəm]
106 Sg Seaborgium [siːˈbɔːrɡiəm]
107 Bh Bohrium [ˈbɔəriəm]
108 Hs Hassium [ˈhæsiəm]
109 Mt Meitnerium [maɪtˈnɪəriəm]

ТЕМЫ 

НА ГЛАВНУЮ